Tronika AS kjøpsbetingelser

Generelt

Angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Tronika AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Tronika AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.


Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkludert MVA (25%), frakt kostnader kommer i tillegg, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.
Tilbudspriser gjelder ikke Tronika AS kunder som har faste rabattavtaler med Tronika AS.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.
Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Tronika AS side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.


Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Tronika AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Tronika AS eller Tronika AS samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Tronika AS.


Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare (kr.150,-), samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.


Reklamasjon

Før feil meldes til Tronika AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Tronika AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Tronika AS slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp.
Hvis det oppdages en feil eller mangel må kunden innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Tronika AS melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig ved å søke retur via din kundekonto hos Tronika AS. Bekreftelse (RMA nummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som du har registrert på "Mine sider".
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30 (Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002).


Avhjelp

TRONIKA AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Tronika AS, betaler ikke Tronika AS disse utgiftene.


Angrefrist

Hvis du angrer på et kjøp hos Tronika AS, er det angrerettloven som gjelder. Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt (jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake (jf. Angrerettloven § 25).
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15, første ledd).
Klikk for å laste ned Angrerettsskjema.
Dine rettigheter kan frafalle hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand. For at angreretten skal gjelde må produktet være ubrukt og leveres tilbake i sin originalforpakning i uskadet stand. Dette gjelder ikke hvis tilstanden til produktet er forverret som følge av forhold som ikke skyldes deg selv. I alle tilfelle, vil vi alltid anbefale at du tar tilstrekkelige og rimelige tiltak for å opprettholde tilstanden til produktet, og at du ser til at produktet leveres trygt tilbake til oss. For varer som er ikke "lagervare" og er spesialbestilt til kunden, er det ingen returrett.


Firmakjøp (Næringskjøp)

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Angrerettloven § 1).
Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil eller mangler. Bedrifter forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedriften skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til bedrifter og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. Tronika AS gir ikke bedrifter eller bedriftens kunder egen garanti på produktene.


Ekstraordinære forhold

Tronika AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Tronika AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Tronika AS kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Tronika AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Tronika AS side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven (Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002).


Salgspant/Betalingsvilkår

Tronika AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger (jf. Pantelovens § 3-14). Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.


Endring i vilkårene

Tronika AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeur

Er Tronika AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Tronika AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Sam-lign 0

Ingen produkter

Avgjøres senere Frakt
kr. 0,00 Totalbeløp

Gå til kasse